Regulamin serwisu internetowego www.stay-genius.com

Właścicielem serwisu internetowego pod domeną www.stay-genius.com jest Natalia Nofińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą STAY GENIUS z siedzibą przy ulicy Osiedle Grunwaldzkie 2/58, 11-700 Mrągowo, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP: 7422281031, REGON: 389911674, e-mail: contact@stay-genius.com zwana dalej jako Sprzedawca bądź Sprzedający.

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Serwis internetowy (Serwis) serwis internetowy dostępny pod adresem www.stay-genius.com za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia.
2. Kupujący/Klient – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, (osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona), osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba która ukończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona) działającą za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego (np. rodzica), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która odpowiednio nabywa lub zamierza nabyć Towar od Sklepu (Kupujący bądź Klient).
3. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę.
5. Koszyk oznacza formularz interaktywny dostępny na stronie internetowej www.stay-genius.com służący do skontaktowania się ze Sklepem i umożliwiający złożenie przez Kupującego oferty zakupu.
6. Dane kontaktowe oznaczają:
a) w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji – jeśli jest inny niż adres zameldowania, adres e-mail, telefon kontaktowy.
Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę i numer identyfikacji podatkowej (NIP);
b) w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę, siedzibę, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego www.stay-genius.com
8. Towar – produkty prezentowane w Serwisie.
9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§2 Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów oraz zdjęć należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem za uprzednią zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem www.stay-genius.com
3. Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Serwisu;
c) zasady zawierania Umowy sprzedaży produktów z wykorzystaniem usług świadczonych
w ramach Serwisu;
d) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym (komputerem osobistym, laptopem, itp.), którym posługuje się Klient.
4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.stay-genius.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
5. Potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży, zawartej między Sprzedającym
i Kupującym, następuje poprzez przesłanie Kupującemu informacji na podany adres e-mail, jak również w formie tradycyjnej poprzez dołączenie wydruku potwierdzenia do przesyłki zawierającej zamówione produkty, ewentualną dokumentację oraz wystawioną na życzenie Kupującego fakturę VAT.
6. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Serwis jest uprzednie zapoznanie się
z udostępnionymi na stronie Serwisu opisem usługi, warunkami, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
7. Oferta przedstawiona na stronach Serwisu jak również opisy Towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

§3 Wymagania techniczne oraz Pliki cookie

1. W celu korzystania ze Serwisu Klient powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, które dysponuje:
a) dostępem do Internetu;
b) poprawnie skonfigurowaną dowolną przeglądarką internetową;
c) czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
2. Serwis umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania,
w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze oraz Safari.
3. Serwis za uprzednią zgodą Kupującego, Użytkownika lub ich przedstawiciela przechowuje na ich komputerze pliki cookie, które niezbędne są: do zawarcia umowy sprzedaży na odległość,
jej wykonania i świadczenia usługi Konta Użytkownika oraz do ułatwienia Użytkownikowi
i Kupującemu korzystania ze strony Sklepu poprzez podtrzymanie sesji (przez co zbędne jest ponowne wpisywanie hasła) oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron.
4. Pliki wprowadzone przez Serwis do komputera Kupującego, Użytkownika lub ich przedstawiciela nie gromadzą ich danych osobowych, nie wpływają na konfigurację systemu operacyjnego ani oprogramowanie oraz mogą być usunięte w każdej chwili.
5. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

§4
Składanie Zamówień

1. Klient dokonuje zakupów w Serwisie bez rejestracji.
2. Po wybraniu Towarów należy nacisnąć przycisk „Złóż zamówienie” i postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie internetowej Serwisu.
3. Klienci mogą również dokonać zamówienia towarów poprzez pocztę elektroniczną wysłaną na adres e-mail: contact@stay-genius.com
4. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest nieodpłatne.
5. Podczas składania wszelkich zamówień Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych kontaktowych i osobowych.
6. Przed zawarciem umowy Kupujący może sprawdzić dostępność wybranych towarów lub usług. Informacja o dostępności znajduje się przy opisie każdego produktu.
7. Kupujący, aby złożyć Zamówienie uruchamia koszyk poprzez kliknięcie przy wybranych towarach polecenia -dodaj do koszyka – a następnie w panelu zamówienia określa ilość sztuk kupowanego towaru.
8. Wedle własnego wyboru Kupujący może powrócić do panelu wyboru towarów (polecenie – kontynuuj zakupy) by dodać kolejne towary do koszyka, usunąć wybrany towar (polecenie usuń) albo otworzyć panel płatność i dostawa (polecenie dalej) gdzie określa się sposób dostawy oraz formę zapłaty. W panelu tym Kupujący otrzymuje informację o kosztach dostawy oraz o cenie i jej składnikach.
9. Po kliknięciu – dalej- Kupujący zostaje przeniesiony do panelu adres dostawy gdzie w odpowiednich rubrykach podaje dane kontaktowe celem umożliwienia zawarcia umowy oraz jej realizacji.
Kupujący poprzez zaznaczenie stosownych oświadczeń powinien także wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Serwis dla celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży i celów podatkowych oraz zgodzić się na przechowywanie na swoim komputerze plików cookie.
10. Kupujący powinien także zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz go zaakceptować, co potwierdza zaznaczając stosowne oświadczenie.
11. W trakcie składania Zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku Zamawiam z obowiązkiem zapłaty, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
12. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zwarcie umowy sprzedaży.
13. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
14. Po złożeniu zamówienia, jeżeli Sprzedawca ma możliwość realizacji zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane elektroniczne potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę złożonego zamówienia wraz z podsumowaniem.
15. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a. dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
b. jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
c. cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);
d. formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
e. sposób płatności;
f. informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni;
g. informację o prawie do rękojmi;
16. Zamówienie może również zostać złożone poprzez e-mail, tym celu należy przesłać wiadomość na adres email Sprzedawcy.
17. W treści wiadomości należy wpisać nazwę towaru, dane zamawiającego, formę przesyłki oraz adres dostawy.
18. W wiadomości zwrotnej, Klient otrzyma szczegółowe informacje dotyczące zamówienia, w tym dotyczące zamówionego towaru, kosztów przesyłki oraz sposobów dostawy. Złożenie zamówienia nastąpi przez przesłania maila potwierdzającego warunki zamówienia.
19. Zawarcie umowy następuje poprzez przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym Klient jest informowany kolejną wiadomością e-mail.
20. Z chwilą odebrania przez Kupującego informacji o przyjęciu zamówienia przez Serwis dochodzi do zawarcia umowy (umowa zawierana na odległość).
21. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
22. Sklep umożliwia zakup oferowanych produktów poprzez Koszyk 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu.
23. Kupujący może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu, rachunku.

§5 Ceny i metody płatności

1. Ceny podane w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Ceny towarów zawierają koszt dostawy.
3. Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
5. Klient ma możliwość wyboru formy płatności za zamówione Towary spośród form przedstawionych poniżej, w zależności od udostępnienia konkretnych form płatności przez Sprzedawcę:
a) przelewem przez system płatności Przelewy24
6. Warunkiem wydania Towaru dla Konsumenta jest zapłata za Towar.

§6 Realizacja Zamówienia i Dostawa Towaru

1. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej.
2. Dokonując zamówienia Kupujący informowany jest o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Czas realizacji zamówienia jest podawany
z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów lub usług. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
3. Zamówienia za które Klient dokonuje zapłaty przelewem są realizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.
4. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.
5. Zamówienia złożone po godzinie 14:00 traktowane są jak złożone w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
6. Koszt wysyłki pokrywa Sprzedający.
7. Dostawa zakupionych Towarów odbywa się poprzez wysłanie Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej na podany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres lub do wybranego przez Kupującego paczkomatu (w przypadku wybrania opcji Paczkomaty 24/7).
8. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru
do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.
10. Z chwilą odbioru Towaru na Kupującego przechodzi prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
11. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez Kupującego, który jest Konsumentem i nie korzysta z możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia odmowy odebrania przesyłki, Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami przesyłki i zwrotu do nadawcy. Jeżeli nieuzasadnionej odmowy przyjęcia odbioru przesyłki dokonuje podmiot niebędący Konsumentem, Sprzedawca może go obciążyć w każdym przypadku kosztami przesyłki.

§7 Gwarancje

1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedający nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji). Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.
3. Konsument może również skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
4. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi od Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

§8
Reklamacje

1. Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
2. W przypadku wad lub niezgodności Towaru z ofertą, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do reklamacji Towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy i złożenie oświadczenia woli w dowolnej formie, w szczególności:
a. pisemnie na adres firmy
b. pocztą elektroniczną na adres e-mail: contact@stay-genius.com
3. Sprzedający w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
4. Konsument składając reklamację może zażądać od Sprzedawcy wymiany zakupionego Towaru na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady.
5. Konsumentowi przysługuje również prawo do żądania obniżenia ceny chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
6. W przypadku uznania, że wada jest istotna bądź, gdy Konsument składa kolejną reklamację wcześniej naprawianego bądź wymienianego Towaru, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy.
7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
8. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
a. imię i nazwisko;
b. adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu;
c. przedmiot reklamacji;
d. przyczynę reklamacji;
e. żądanie rozpoznania reklamacji;
f. podpis. (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą).
9. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanych Towarów jedynie w przypadku stwierdzenia wad przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania Towaru przez Konsumenta.
10. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Konsumenta na adres e-mail, wskazany
w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej na adres wskazany przez Konsumenta.
11. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Konsumentowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, Sprzedawca ponosi koszty dostawy Towaru zarówno odesłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, jak również ponownej wysyłki Towaru od Sprzedawcy do Konsumenta.
12. Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: Mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Rzecznicy Konsumentów, Organizacje pozarządowe.

§10 Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
3. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru bądź od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
4. Do zachowania terminu wystarczy powiadomienie Sprzedawcy w formie ustnej, pisemnej bądź
w inny sposób wybrany przez Konsumenta, o złożeniu oświadczenia o odstąpieniu przed upływem czasu do jego złożenia.
5. Konsument może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży i przesłać go za pośrednictwem e-mail bądź pisemnie na adres Sprzedawcy, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Jeżeli Konsument skorzysta z opcji poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy Sprzedaży za pośrednictwem e-maila bądź innej formy komunikacji elektronicznej, Sprzedawca prześle do Konsumenta niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na trwałym nośniku (na przykład za pomocą poczty elektronicznej).
7. Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wraz
z tym oświadczeniem, Konsument dostarcza lub przesyła na adres Sklepu zakupiony towar
w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
8. Konsument z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów, poza bezpośrednimi kosztami odesłania towaru z powrotem do Sklepu.
9. Jeżeli zwracany przez Konsumenta towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedający dokonując zwrotu należności może obniżyć zwracaną kwotę na rzecz Klienta o łączną kwotę zmniejszenia wartości towaru bądź kosztów poniesionej przez niego naprawy.
10. Sprzedawca dokonuje niezwłocznie zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z dokonanym zwrotem.
11. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta
o odstąpieniu od umowy, Sprzedający ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Powyższe nie dotyczy kosztów odesłania towaru z powrotem do Sklepu.
12. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez Sprzedawcę:
13.1 rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji przedstawionej przez konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
13.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
13.3 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§12 Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
2. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie
w celu dostawy i realizacji Zamówienia.
3. Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną wraz polityką przechowywania danych informatycznych, które są przetwarzane do celów przekazywania komunikatu w sieci łączności elektronicznej lub naliczania opłat za te usługi zostały określone
w Polityce Prywatności, udostępnionej na stronie Sklepu.
4. Klient może w trakcie Rejestracji dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedający wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych, a także o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Kupującego, podany w formularzu rejestracyjnym.
5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich usunięcia.
6. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia na trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Aby uzyskać dostęp lub poprawić przetwarzane dane osobowe należy wysłać takie zgłoszenie na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

§13 Zobowiązania Klienta i ochrona własności intelektualnej

1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam);
c) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
e) korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami polskiego prawa, postanowieniami Regulaminu i z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Serwisu (w tym zdjęć i opisów Towaru) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

§14 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu.
2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Powyższe nie wyklucza możliwości wystąpienia na drogę sądową.
3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.